Modele współpracy

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu we współpracy z klientami zauważyliśmy, że specyfika projektu, jego złożoność oraz czas, w jakim musi zostać ukończony, połączone z indywidualnymi preferencjami klienta definiują efektywny model współpracy. W naszej codziennej pracy korzystamy z poniższych scenariuszy rozliczeń.

Ustalona cena

Końcowa i ostateczna cena oraz czas realizacji projektu są ustalane przed rozpoczęciem prac i stają się częścią kontraktu. Wykonawca ponosi pełną finansową odpowiedzialność za niedoszacowanie projektu.

Zastosowanie

Dla dobrze wyspecyfikowanych projektów, dla których zminimalizowane jest ryzyko pomyłki na etapie estymacji. Specyfikacja i koszt realizacji są częścią kontraktu, co uniemożliwia wprowadzanie zmian w wymaganiach. U podstaw tego trybu pracy leży założenie o płynnej współpracy z klientem (szybkie odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania), co umożliwi dotrzymywanie ustalonych terminów.

Realizacja

W większości przypadków prace obejmują wykonanie całego projektu. Wymagane jest dostarczenie precyzyjnej dokumentacji, która będzie podstawą do przygotowania oferty i kontraktu. Na etapie wyjaśniania wszelkich nieprecyzyjnych fragmentów klient otrzymuje nasze wsparcie w zakresie możliwych rozwiązań i ich oceny.

Zalety dla klienta

Stałe i z góry określone koszty realizacji. Ryzyko niedoszacowania po stronie wykonawcy

Robocizna i materiały

Klient pokrywa koszt robocizny i materiałów (time and materials) poświęconych na realizację projektu. Rozliczenia czasu i środków są dokonywane co z góry określony okres. Projekt jest tylko wstępnie estymowany przed rozpoczęciem pracy.

Zastosowanie

Klient pokrywa koszt robocizny i materiałów (time and materials) poświęconych na realizację projektu. Rozliczenia czasu i środków są dokonywane co z góry określony okres. Projekt jest tylko wstępnie estymowany przed rozpoczęciem pracy

Realizacja

Prace nad projektem można rozpocząć na dowolnym etapie jego realizacji. Współpraca rozpoczyna się od dekompozycji systemu, estymacji jego poszczególnych elementów oraz ustalenia czasu ich dostarczenia. Projekt jest rozliczany etapami, zgodnie z harmonogramem dostaw.

Zalety dla klienta

Swoboda zmian specyfikacji i czasu realizacji projektu.

Praca u klienta

Klient pokrywa koszt materiałów, czasu poświęconego na realizację projektu oraz zakwaterowania i pobytu pracowników naszej firmy w wybranym przez siebie miejscu. Rozliczenia czasu i środków dokonywane są co z góry określony przedział czasu.

Zastosowanie

Dla projektów które muszą być uruchomione natychmiast i które wymagają bliskiej współpracy klienta z naszą firmą. Również w przypadku konieczności pracy z wykorzystaniem urządzeń, których transport jest kosztowny lub niemożliwy z powodów prawnych i bezpieczeństwa danych. W przypadku pracy na systemach już pracujących.

Realizacja

Nasz zespół pracuje w zespołach mieszanych stworzonych wspólnie z pracownikami klienta, najczęściej w jego siedzibie. Dzięki temu skraca się do minimum okres integracji obu zespołów. Nasi pracownicy mają pełny kontakt z dziedziną problemu oraz ze specjalistyczną aparaturą znajdującą się u klienta, której często nie da się łatwo przenosić.

Zalety dla klienta

Swoboda pracy oraz pełny i bezpośredni dostęp do naszych zasobów ludzkich. Możliwość pracy na urządzeniach znajdujących się w siedzibie klienta.

You cannot copy content of this page