Doradztwo i szkolenia

Tylko odpowiedni dobór narzędzi, formowanie procedur i procesów związanych z zarządzaniem informacją oraz prawidłowe projektowanie, wdrażanie i wykorzystywanie systemów informatycznych pozwala osiągnąć przewagę nad konkurencją. Pomagając naszym klientom w dokonywaniu odpowiednich wyborów dajemy im tą możliwość.

Doradztwo dla kadry IT

Architektura systemowa

Rozbudowa istniejących oraz projektowanie nowych rozwiązań dotyczących architektury informacyjnej i technologicznej instytucji lub przedsiębiorstwa, w taki sposób, aby sprostać obecnym i przyszłym wymaganiom.

Definiowanie strategii IT

Formułowanie relacji pomiędzy rzeczywistymi procesami w organizacji a narzędziami i procedurami IT.

Zarządzanie zasobami IT

Analiza oraz kierowanie procesami, zasobami ludzkimi oraz istniejącymi narzędziami IT w celu maksymalizacji efektywności ich wykorzystania.

Transformacja IT

Wspieranie procesów zmierzających do zmiany systemów IT organizacji, zarządzanie w okresie zmian, minimalizacja oporów.

Outsourcing IT

Badanie finansowej efektywności realizacji usług IT poprzez firmy zewnętrzne w relacji do wewnętrznych zasobów organizacji. Pomoc w wyborze partnerów, negocjacja kontraktów.

Ocena systemów IT

Ocena oprogramowania, sprzętu oraz procedur zrealizowanych lub aktualnie realizowanych na rzecz organizacji. Nadzór zewnętrzny nad procesem tworzenia oprogramowania. Ocena kontrahentów.

Doradztwo dla administracji

Analizy

Przygotowywanie dokumentacji strategicznej dotyczącej obszaru ICT, analiz finansowych i ekonomicznych oraz skutków społeczno-ekonomicznych dotyczących tego obszaru.

Społeczeństwo informacyjne

Doradztwo w zakresie kompleksowej informatyzacji administracji publicznej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Studia wykonalności

Sporządzanie Studiów Wykonalności (rozszerzonej wersji biznes planu, umożliwiającego poważne zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego) dla projektów dotyczących szeroko pojętego obszaru zarządzania informacją.

Pozyskiwanie środków

Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków dla realizacji projektów informatycznych, zarówno ze źródeł krajowych jak również Unii Europejskiej. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

Rozliczanie środków

Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków pomocowych wraz z opracowywaniem i składaniem dokumentacji rozliczeniowej.

Zarządzanie projektami

Inżynier projektu

Przejęcie pełnej odpowiedzialności za zarządzanie projektem realizowanym przez organizację lub dla organizacji przez jej kontrahentów. W tym definiowanie zakresu i celów projektu, budżet, monitorowanie kosztów, opracowanie harmonogramu projektu, nadzór nad wykonawstwem, kontrola jakości, zakończenie i rozliczenie projektu.

Doradztwo

Konsultacje na każdym etapie cyklu życia projektu; planowanie, harmonogramowanie, realizacja i kontrola zadań, zarządzanie ryzykiem, rozliczenie.

Infrastruktura

Projektowanie i wdrożenie infrastruktury zarządzania projektem obejmującej obieg i przechowywanie informacji (dokumentacji), biuro projektowe oraz narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektem.

Otoczenie

Pomoc w doborze kontrahentów, których zadaniem będzie realizacja projektu, przygotowanie przetargu lub kontraktu wraz z negocjacją jego warunków, kontrola realizacji projektu, rozliczenie oraz akceptacja.

Analizy

Analiza wykonalności (feasibility analysis), analiza „cost-benefit”, analiza ryzyka.

Przetargi

Procedury przetargowe

Konsultacje w zakresie przygotowania i realizacji procedur przetargowych dla projektów dotyczących szeroko pojętych narzędzi i technologii ICT.

SIWZ

Pomoc w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena

Wsparcie procesu weryfikacji oraz oceny ofert złożonych przez uczestników przetargu.

Szkolenia

Szkolenia

Organizacja oraz prowadzenie szkoleń dotyczących obszarów tematycznych, którymi się zajmujemy.

You cannot copy content of this page